αρχική sitemap επικοινωνία
  Μιχαλάκης Κυπριανού και Σια, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι  
  english
 
 
Η Εταιρεία Τομείς Ειδίκευσης Δημοσιεύσεις Νέα Θέσεις Εργασίας Γραφεία Σύνδεσμοι
 
   
 
Τομείς Ειδίκευσης
Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων
Είσπραξη Xρεών
Πληροφορική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο
Πνευματική Ιδιοκτησία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 
 
  Michael Kyprianou & Co. LLC is the winner of the Corporate Int 2010 Legal Awards for the Intellectual Property Law Firm of the Year in Cyprus  
 

Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Σύσταση Εταιρειών

Α. Σύσταση Ελληνικών Εταιρειών

Στην Ελλάδα τα βασικά είδη των εμπορικών εταιρειών είναι τα εξής:
 • Η Αφανής Εταιρεία
 • Η Ατομική Επιχείρηση
 • Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Η Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Η Ανώνυμη Εταιρεία

Η σύσταση μίας ελληνικής εταιρείας απαιτεί τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, σωστό οικονομικό και φορολογικό σχεδιασμό και φυσικά υπομονή, λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας στην Ελλάδα.
 
Η Δικηγορική μας Εταιρεία μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας μέσω των εξειδικευμένων δικηγόρων και νομικών συμβούλων της, τη σύσταση ελληνικών εταιρειών, παρέχοντας πλήρη καθοδήγηση σε κάθε εντολέα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό, μέσω μίας οποιασδήποτε μορφής ελληνικής εταιρείας.
 
Συγκεκριμένα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ακριβείς νομικές συμβουλές, από το πρώιμο στάδιο της σύλληψης της ιδέας και του σκοπού της υπό ίδρυση εταιρείας μέχρι και την ημέρα που αυτή θα αρχίσει να δραστηριοποιείται. Πέραν αυτού, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού, τη θεώρηση και δημοσίευσή του σύμφωνα με το Νόμο, το λεπτομερή φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας καθώς και την τήρηση των βιβλίων Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, όπου κάτι τέτοιο είναι βάσει Νόμου απαραίτητο.
 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει πλήρη υποστήριξη και άρτια καθοδήγηση αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία ελληνικών εταιρειών, προσαρμόζοντας πάντα την κοστολόγηση των Νομικών Υπηρεσιών στα μέτρα και τα σταθμά του κάθε εντολέα ξεχωριστά.
 
Β. Σύσταση Κυπριακών Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων

Γενικές Πληροφορίες για τις Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων

Αυτή η εταιρική μορφή αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθόδους φορολογικού σχεδιασμού. Η βάση στην οποία στηρίζεται αυτή η μέθοδος, καθορίζεται από τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία για εταιρείες που ανήκουν σε μη κατοίκους της Κύπρου. Επομένως, μία Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων μπορεί είτε να έχει την έδρα της στην Κύπρο (εάν η διαχείρισή της γίνεται στην Κύπρο) είτε όχι (εάν η διαχείρισή της γίνεται εκτός Κύπρου).

Πολύ σημαντική προϋπόθεση για την ίδρυση μίας τέτοιας εταιρείας από μη κάτοικο Κύπρου, είναι η ύπαρξη ή μη διμερών συνθηκών για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ του κράτους στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται είτε η ίδια είτε οι θυγατρικές της εταιρείες. Περισσότερες από 30 τέτοιες συνθήκες (αποφυγής διπλής φορολογίας) έχουν υπογραφεί μεταξύ της Κύπρου και τρίτων κρατών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία μίας Κυπριακής εταιρείας, ευνοεί ιδιαίτερα τον αποτελεσματικό διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας είναι ακριβώς το να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος που αποκτήθηκε σε οποιαδήποτε από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται από τις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν την πίστωση του φόρου, έναντι του φόρου που πρέπει να καταβληθεί στο συμβαλλόμενο κράτος.

Από πλευράς Διεθνούς Δικαίου η Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα η οποία δραστηριοποιείται σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένη. Το βασικό νομικό πλαίσιο υπό το οποίο οι εταιρείες αυτές συστήνονται και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι ο Περί Εταιρειών Νόμος του 1951 και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 113, το οποίο στην ουσία είναι πανομοιότυπο με τον Περί Εταιρειών Νόμο του 1951 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαδικασία καταχώρησης Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων
.

Η καταχώρηση μίας τέτοιου είδους εταιρείας απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Το πρώτο βήμα της, είναι η επιλογή του ονόματος της εταιρείας – υποβάλλεται αίτηση στο Μητρώο Εταιρειών με το όνομα που έχει επιλεγεί. Το μετοχικό κεφάλαιο μίας τέτοιας εταιρείας μπορεί να υφίσταται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Επίσης δεν υπάρχει ελάχιστο υποχρεωτικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά για πρακτικούς λόγους συνήθως αυτό ανέρχεται στο ποσό των 1.000 €.

Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη “Limited” (=αντίστοιχη με την ελληνική "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης") ή την συντομογραφία της “Ltd”(ΕΠΕ) για να προσδιορίζει με ακρίβεια το γεγονός ότι η εταιρεία είναι περιορισμένης ευθύνης. Για την έγκριση της ονομασίας χρειάζονται 6-7 εργάσιμες ημέρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις η Δικηγορική μας Εταιρεία μπορεί να προσφέρει έναν κατάλογο ονομάτων τα οποία έχουν ήδη προεγκριθεί από το Μητρώο Εταιρειών.

Αφού εγκριθεί η ονομασία, συντάσσεται το Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο της εταιρείας και μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες για τους διευθυντές και μετόχους αυτής, υποβάλλονται για έγκριση στο Μητρώο Εταιρειών. Για την απόκτηση Αριθμού Καταχώρησης της εταιρείας απαιτείται χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών, ενώ για την προετοιμασία των εταιρικών εγγράφων (πιστοποιητικών κλπ) απαιτείται χρονικό διάστημα 18 εργάσιμων ημερών.

Διευθυντής και Μέτοχος
Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Διευθυντής, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τους Μετόχους, χωρίς να ενδιαφέρει η εθνικότητα τόσο των μεν όσο και των δε. Συνήθως Διευθυντές διορίζονται μέλη της Δικηγορικής μας Εταιρείας για να μπορούν να πραγματοποιούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών στην Κύπρο. Έτσι, η διοίκηση και η εποπτεία της εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, για φορολογικούς λόγους.

Γραμματέας
Η παρουσία Γραμματέα της εταιρείας, ο οποίος να είναι διορισμένος από τον Διευθυντή της, είναι υποχρεωτική από το Νόμο. Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, η εθνικότητα του Γραμματέα είναι άνευ σημασίας, συνίσταται να είναι κάτοικος Κύπρου.

Μέτοχοι
Έχει επικρατήσει η μέθοδος οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων να χρησιμοποιούν Κυπρίους μετόχους για την εκπροσώπησή τους. Μέλη της Δικηγορικής μας Εταιρείας μπορούν να αναλάβουν αυτό το κομμάτι, με το να συμπεριλάβουν τα ονόματά τους στο Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας.

Μετά την ίδρυση της εταιρείας, οι μέτοχοι είτε μεταφέρουν τα μερίδιά τους στους πραγματικούς μετόχους με την ανάλογη έγγραφη πράξη μεταβίβασης, είτε εξακολουθούν οι ίδιοι να κρατούν τα μερίδιά τους εκ μέρους των πραγματικών μετόχων. Ο μέτοχος δρα για λογαριασμό του πραγματικού ιδιοκτήτη. Επίσης, οι διορισμένοι μέτοχοι δεν δικαιούνται να επιχειρούν διαχειριστικές πράξεις στην εταιρεία χωρίς την έγκριση του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Το γεγονός ότι τα εταιρικά μερίδια μένουν στην κατοχή των διορισμένων μετόχων εκ μέρους του πραγματικού ιδιοκτήτη εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο διορισμένος μέτοχος, προκειμένου να προστατευθούν και να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του πραγματικού ιδιοκτήτη, εκδίδει τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Σύμβαση Εμπιστεύματος
 • Πράξεις Μεταβίβασης Μετοχών χωρίς ημερομηνία
 • Απόφαση του Διευθυντή με την οποία εγκρίνεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στον πραγματικό μεριδιούχο (μέτοχο)
 • Πρωτότυπους Τίτλους Μετοχών που έχουν εκδοθεί στο όνομα των διορισμένων μετόχων
 • Επιστολές παραίτησης των διορισμένων Διευθυντών χωρίς ημερομηνία

Εγγεγραμμένο γραφείο
Ο Νόμος Περί Εταιρειών στην Κύπρο απαιτεί την παρουσία εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας στην Κύπρο. Η Δικηγορική μας Εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τέτοιου είδους εταιρείες, προσφέρει στους ενδιαφερόμενος και την υπηρεσία εγγεγραμμένου γραφείου με τηλεφωνική συσκευή, φαξ και άλλες σχετικές απαραίτητες εγκαταστάσεις που βοηθούν στη διαχείριση και διοίκηση μίας Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Εμπιστευτικότητα
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πραγματικό ιδιοκτήτη θεωρούνται πλήρως εμπιστευτικές και αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Ο διορισμός των μετόχων, των Διευθυντών και του Γραμματέα εγγυάται την προστασία από τυχόν διαρροές πληροφοριών που αφορούν τον πραγματικό δικαιούχο σε οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή.

Το όνομα του πραγματικού μετόχου απαιτείται μόνο σε περίπτωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε κυπριακή τράπεζα. Παρόλα αυτά η τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δικαίωμα υπογραφής για τον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να έχει είτε προσωπικά ο πραγματικός δικαιούχος, είτε ο διορισμένος μέτοχος.

Εικονικό Γραφείο
Η έννοια του εικονικού γραφείου περιλαμβάνει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για λογαριασμό της εταιρείας και είτε την κατάλληλη προώθηση των μηνυμάτων αυτών στον πραγματικό δικαιούχο, είτε την τήρησή τους σε αρχείο για προσωπική αναφορά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα λήψης φαξ και τηλεφωνικών μηνυμάτων για λογαριασμό της εταιρείας είτε από τον προσωπικό σας αριθμό, είτε από τηλεφωνική γραμμή που θα λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Μία τέτοιου είδους εταιρεία μπορεί να διατηρεί έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς σε κυπριακή τράπεζα, σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να είναι διαθέσιμος άμεσα, ακόμα και την ίδια μέρα, εάν υποβληθούν στην τράπεζα τα ακόλουθα:
 • Εταιρικά έγγραφα (Πιστοποιητικά)
 • Συστατική επιστολή από άλλη τράπεζα
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των διαβατηρίων του πραγματικού δικαιούχου και αυτού που έχει το δικαίωμα υπογραφής
 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
 • Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένη αίτηση για το άνοιγμα του λογαριασμού

Οι τράπεζες στην Κύπρο προσφέρουν επίσης διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού μέσω Internet και δυνατότητα συναλλαγών μέσω φαξ. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα εξασφαλισμένο ποσό στο λογαριασμό.εκτύπωση |
 
 
 
 
Copyright © 2011 Michael Kyprianou & Co LLC, All Rights Reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future | Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future